Etický kódex

 Radi by sme sa stali celosvetovo známou a uznávanou firmou vďaka bezúhonnému charakteru a našim hodnotám. Chceme sa uistiť, že rozumieme potrebám našich zákazníkov, dodávateľov a spolupracovníkov, aby sme mohli žiť podľa hodnôt, o ktoré usilujeme. Aby sme mohli dosiahnuť tento cieľ, všetci vedúci a radoví pracovníci spoločnosti Audia sú viazaní k prijatiu tohto etického kódexu

BEZPEČNOSŤ

Zaistiť pracovné prostredie, v ktorom je neustále chránená bezpečnosť našich spolupracovníkov a návštevníkov.

INTEGRITA

Rozhodovať sa a prijímať opatrenia na základe našich profesionálnych hodnôt.

ČESTNOSŤ

Konať čestne a snažiť sa o odhalenie pravdy.

ZODPOVEDNOSŤ

Plniť povinnosti a niesť následky.

REŠPEKT

Uznávať dôstojnosť a hodnotu iných a akceptovať vlastnú závislosť na ich úsilí.

SPRAVODLIVOSŤ

Prísne dodržiavať zákony a predpisy.

KOMPETENCIE

Preukázať odbornú spôsobilosť, odbornosť, profesionalitu, tímovú prácu a tvorivosť, aby sme mohli činiť lepšie rozhodnutia v prospech firmy aj našich partnerov.

ODVAHA

Konať podľa toho, čo je správne aj napriek neistote a riziku.

Budeme sa neustále snažiť o rozvoj našich profesionálnych hodnôt, aby sme boli hodní dôvery našich zákazníkov, dodávateľov a spolupracovníkov.